Vedtægter

Vedtægter for Naturpark Tystrup-Bavelse´s Støtteforening

 

§ 1 Navn, hjemsted og adresse

1.01 Foreningens navn er:

Naturpark Tystrup-Bavelse´s Støtteforening.

1.02 Foreningens hjemsted er formandens adresse.

Foreningens hjemmeside: www.naturpark-tystrup-bavelse.dk

E-mail-adresse: data@naturpark-tystrup-bavelse.dk

 

 

§ 2 Formål

2.01 At skabe rammer for at gennemføre aktiviteter, praktiske arrangementer og information, der medvirker til at fremme

kendskabet til og anvendelse af Naturparkens naturværdier.

2.02 Via engagement, medansvar og dialog at understøtte i at nå dennes mål og visioner.

2.03 At bidrage til at skabe et højt informationsniveau for medlemmerne og befolkningen samt interesseorganisationer i og

omkring naturparkområdet.

2.04 At bidrage med initiativer i det lokale naturpark-netværk samt omkring naturparker indenlands og udenlands.

 

 

§ 3 Medlemskreds

3.01 Som medlemmer optages:

Enkeltpersoner

Interesseorganisationer

Virksomheder

3.02 Indmeldelse sker ved udfyldelse af indmeldelses-blanket, der findes på foreningens hjemmeside:

www.naturpark-tystrup-bavelse.dk , hvor også vedtægter, indkaldelse til generalforsamling og medlemsarrangementer, kontingenttakstblad, oversigt over bestyrelsesmedlemmer samt referater findes.

3.03 Medlemskabet er gyldigt, når det af generalforsamlingen fastsatte kontingent er indbetalt til foreningens pengeinstitutkonto.

 

§ 4 Generalforsamlingen

4.01 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.02 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

4.03 Indkaldelse skal ske med mindst tre ugers varsel.

4.04 Indkaldelsen foretages via e-mail eller brev og eventuelt gennem pressen.

4.05 Møde- og stemmeberettigede er alle, der senest en uge før generalforsamlingen har indbetalt det fastsatte kontingent.

4.06 Et medlemskab repræsenterer én stemme.

4.07 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.08 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

01: Valg af dirigent og referent.

02: Valg af to stemmetællere.

03: Formandens beretning.

04: Fremlæggelse af regnskab og budget.

05: Fastsættelse af kontingent.

06: Behandling af indkomne skriftlige forslag.

07: Fastsættelse af bestyrelsens størrelse.

08: Valg af 2 eller tre bestyrelsesmedlemmer i lige år

09: Valg af 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

10: Valg af 2 suppleanter for 1 år.

11: Valg af 2 revisorer for et år.

12: Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

13: Eventuelt.

4.09 Forslag og/eller vedtægtsændringer, der skal behandles på generalforsamlingen og/eller en ekstraordinær

generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamling. Forslagene fremsendes sammen med indkaldelsen.

4.10 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

4.11 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsopretning.

4.12 Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én deltager.

4.13 Ved valg ifølge §4, 08. 09, 10, 11 og 12, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

4.14 Bestyrelsen består af 5 til 7 mellemmer. Såfremt der ved generalforsamlingen ikke bliver det fastsatte antal

bestyrelsesmedlemmer, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig op til det fastsatte antal.

4.15 Eksklusion af et medlem kan kun finde sted på en generalforsamling.

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

5.01 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelsen skal ske med mindst 2 ugers varsel og indeholde en begrundet dagsorden.

5.02 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når ¼ af medlemmerne fremsender skriftlig anmodning og begrundelse herom til bestyrelsen.

I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er modtaget af bestyrelsen.

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse

6.01 Senest 14 dage efter nyvalg afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor der vælges: Formand, næstformand,

kasserer og sekretær.

6.02 Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, der leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og

generalforsamlingens beslutninger.

6.03 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetagelse af afgrænsede opgaver.

6.04 Formanden, eller i dennes fravær, næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder.

6.05 Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt med angivelse af dagsorden samt de nødvendige beslutningsdokumenter.

6.06 Efter hvert møde i bestyrelsen udarbejdes et møde-og beslutningsreferat.

 

§ 7 Økonomi, regnskab og revision

7.01 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Medlemsåret (kontingentåret) løber fra 1.4. - 31.3.

7.02 Bestyrelsen er over for generalforsamlingen ansvarlig for regnskab og budget.

7.03 Foreningens regnskab føres af den af bestyrelsen valgte kasserer.

Bestyrelsen kan dog vælge at udlicitere opgaven til kompetent revisionsfirma eller relevant organisation.

7.04 Regnskabet føres som et foreningsregnskab, indeholdende de nødvendige bilag og afsluttes med et driftsregnskab og

statusopgørelse.

7.05 Kassereren fører foreningens medlemsregister.

7.06 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der uanmeldt kan foretage kasseeftersyn.

 

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

8.01 Foreningen tegnes ud af til af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem.

8.02 Foreningens finanskonti administreres af den valgte kasserer.

8.03 Foreningen kan ikke optage lån eller pantsætte aktiver, uden der foreligger en beslutning herom på en ordinær eller

ekstraordinær generalforsamling.

8.04 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9 Vedtægtsændringer

9.01 Disse vedtægter kan kun ændres, hvis ændringsforslaget fremgår af dagsordenen til generalforsamlingen eller en

ekstraordinær generalforsamling.

9.02 Stemmereglerne for beslutninger på en generalforsamling vil være retningsgivende for afstemningen om

vedtægtsændringer.

9.03 Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for de fremlagte forslag.

Ændring af foreningens formålsparagraf (§2) kræver, at ændringen vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum.

Ændringen er vedtaget, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for ændringen ved begge generalforsamlinger.

9.04 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra beslutningsdagen.

 

§ 10 Opløsning

10.01 Opløsning følger proceduren vedtægternes § 9 stk. 3.

10.02 Ved opløsning af Naturpark Tystrup-Bavelse´s Støtteforening tilfalder foreningens aktiver kulturelle foreninger eller

naturfremmende foreninger i Tystrup-Bavelse Naturpark-området til formål, som besluttes på den afsluttende generalforsamling.

 

§ 11 Datering

Således besluttet på foreningens stiftende generalforsamling den 5. maj 2011.

Efterfølgende vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer på generalforsamling 20.marts 2013 § 4.09, § 4.14 og § 10.02

Vedtægtsændringer på generalforsamling 18.marts 2014 § 2,01, §2,02, § 4.04 og §4.14

Vedtægtsændringer på ekstraordinær generalforsamling 6.oktober 2014 (navneskift)

Vedtægtsændringer på ekstraordinær generalforsamling 14.marts 2017 (navneskift)

 

 

Udgave 5.0 marts 2017Hent vedtægterne som PDF