Referater og nyhedsbreve


Referater


Referat generalforsamling 2016


Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark


Afholdt generalforsamling i Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark

Torsdag den 10.marts 2015 kl. 19.00 Hørhavegård, Hørhavevej 1, Vinstrup, 4250 Fuglebjerg.Referat

Valg af ordstyrer. : Mette Herget

Valg af referent Benth Micho Lange og stemmetæller Tommy Jensen

Formandens beretning. Om ture, certificering/Mærkning af Naturparken og Naturvejleder.

Beretning kan fremsendes digitalt (PDF-fil).

Fremlæggelse af revideret regnskab for året 2015 v. kassereren. Regnskab Godkendt. Mindre

nedgang i egenkapital. Egenkapital 9719. – kr. - Underskud i 2015 var på 685. – kr.

Fastsættelse af kontingent. Kontingentforhøjelse til 125. – kr. for året 2016 grundet nedgang i egen-

kapital vedtaget enstemmigt

Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændrin.ger. Ikke forelagt, da der ikke var fremmøde på 2/3 af

medlemmerne.

Forslaget var: § 4.09 Ændres til: Forslag eller vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 3

(istedet for 2 uger) uger inden generalforsamlingen og udsendes sammen med indkaldelsen.

Bestyrelses størrelse. Der skal være 5 eller 7 medlemmer i bestyrelsen. Antallet skal være ulige antal.

Valg til bestyrelsen. Mogens Hall, Lillan Lavigné ogTommy Jensen modtog ikke genvalg. Klaus Brage og Kim Simonsen ønskede at stille op, Klaus Brage valgt til bestyrelsen og Kim Simonsen til suppleant. Bestyrelsen er således på 5 personer.

Valg af 2 suppleanter. Mette Herget genvalgt (1.suppleant) og Kim Simonsen (2.suppleant)

Valg af revisorer. Anne Wrist Sørensen genvalgt

Status for arbejdet med Naturparken. Klar til præsentation for de berørte kommune – Benth og Gitte går i gang.

Dato for næste års generalforsamling. 11.marts 2017

Evt. – Mindre foto-skow af Tommy Jensen og Klaus Brage


Referat fra Generalforsamling 2016, inkl formandens beretning som PDF


Nyhedsbreve

Her kan du læse de Nyhedsbreve som er udsendt af Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark. Nyhedsbreve blev første gang udsend i december 2012.Klik på highlights og se/hent PDF-fil.


Nyhedsbrev nr. 1 December 2012

Nyhedsbrev nr. 2 Januar 2013

Nyhedsbrev nr. 3 Marts 2013

Nyhedsbrev nr. 4 April 2013

Nyhedsbrev nr. 5 Maj 2013

Nyhedsbrev nr. 6 Juni 2013

Nyhedsbrev nr. 7 Juli 2013

Nyhedsbrev nr. 8 September 2014

Nyhedsbrev nr. 9 April 2015

Nyhedsbrev nr. 10 August 2015

Nyhedsbrev nr. 11 Januar 2016

Nyhedsbrev nr. 12 April 2016