Naturparken

Tystrup-Bavelse Naturpark 

Skt. Hans aften i 1964 blev Tystrup-Bavelse udnævnt af daværende kulturminister Julius Bomholt. Efterfølgende blev flere større og mindre områder fredet og nogle arealer blev opkøbt af staten (Naturstyrelsen).


Gennem de snart 50 år er udtrykket Tystrup-Bavelse Naturpark brugt i  mange sammenhæng, men uden at der er sat nogle egentlige grænser for, hvor naturparken er eller hvad den er.


Naturstyrelsen skriver i forbindelse med naturgenopretning af Holmegårds Mose, at denne er en del af Tystrup-Bavelse Naturpark. Næstved kommune bruger også Tystrup-Bavelse Naturpark i Natura2000-planer mm. Susåen – Sjælland´s længste å  er en livsnerve i området og starter ved Rønnede og slutter i Næstved.


Tystrup og Bavelse søerne er et fuglebeskyttelsesområde og Holmegårds Mose er EF-lokalitet. Begge områder er unikke for den sjællandske natur og bør ses som ét stort samlet naturområdet. Der findes alle forskellige naturtyper undtagen kyststrækninger.


Det samlede område er et af de vigtigste overvintringsområder for gæs og svaner på Sjælland, største højmose-område på Sjælland, ynglested for flere fåtallige fugle, pattedyr, insekter og padder.


Skovarealer er store og rige på alle former for fauna (planter, fugle, insekter, padder og pattedyr). Tillige er området også rigt på fortidsminder (gravhøje, runddysser og langdysser (historiske interesser)).


Hovedparten af skovområder er private og de største skovejere er Stiftelsen Sorø Akademi, Næsbyholm, Gunderslevholm og Lorup skov distrikter.

Tystrup-Bavelse sø (Foto: Jørgen Tybrind, Naturafdelingen, 2008) længst i det fjerne anes Holmegårds mose.Hvor skal grænserne gå?


Mange forskellige forslag og meninger er fremkommet i de senere år. Alt lige fra område lige omkring Tystrup-Bavelse søerne med de offentlige og fredede arealer og op til hele landskabet mellem Slagelse-Sorø-langs Susåen til øst for Holmegårds Mose til Fensmark-Næstved og til Slagelse. Senest viser Naturstyrelsen  kort over ”Større sammenhængende naturområder”, hvor Tystrup-Bavelse søerne og Holmegård mose indgår med de mange omkringliggende skovarealer.


 


Natur-Turisme og Natur-formidling


Mange steder i området er der nu Natur-turisme – Bed & Breakfast, Vandrehjem, cykel-og vandreruter (lokale, nationale og internationale).  Mulighederne for forskellige erhverv i forbindelse med turisme og alligevel  et stort, rigt og varieret naturområde, hvor arter / naturtyper kan beskyttes og naturen benyttes.


Der er p.t. tre forskellige centre for naturformidling (Kongskilde Friluftsgård, Næsby-centeret og Raunstrup sø), hvor både naturinteresserede, turister og skoler kan få naturoplysninger og information / indblik i mange natur-spørgsmål.


 


Frivillige.


Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse naturpark har siden 2011 arbejdet  med indsamling af data fra et stort ”naturpark-område”. Det vil altid være nemmere at indskrænke et ”data-område” end at udvide det. Indsamling af data er oplysninger vedr. alt i naturpark-området – både natur, kultur, historie, erhverv, turisme og meget mere.


Støtteforeningens arbejde med indsamling af data og synliggørelse af naturparken sker ved frivilligt arbejde og udføres af ildsjæle.


 


Den nære fremtid.


Støtteforeningen håber at myndigheder (staten og kommuner) kan beslutte, hvor naturparken  skal være, og arbejder på at få en god opbakning omkring dette fra befolkningen og erhvervsdrivende. Naturturisme er et område, som meget nemt kan blive ”et givende erhverv” for befolkningen fremover. Interessen for natur og naturoplevelser har  i de senere år været i stor fremgang – specielt i vores nabolande – Sverige, Tyskland og England.


Region Sjælland gør en stor indsats for tankerne om naturparker og det har foreløbigt mundet ud i Naturpark Maribo-søerne og Åmose Naturpark – Tystrup-Bavelse Naturpark må gerne blive den næste.

Sådan kunne Tystrup-Bavelse Naturpark blive!

Dette kort blev lavet af Støtteforeningen i 2011 - for at få en fornemmelse af hvad befolkningen mente om en naturpark. På Kongskilde Marked 2011 "stemte" 78% af de adspurgte for hele det "store område". Siden er der også kommet forslag til at skovområder mellem Sorø og Slagelse burde være en del af naturparken.