Forside


Indkaldelse til generalforsamling 2019


Tystrup-Bavelse Naturpark´ Støtteforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamling

 

Afholdes:

Mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00, Kongskilde Naturcenter, Skælskørvej 29, 4180 Sorø

Alle interesserede er velkomne til generalforsamlingen, men har kun stemmeret som medlem og med betalt kontingent.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og stemmetæller.
  3. Formandens beretning ved formand Gitte Torp Olsen.
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab for året 2018 v. kassereren Anne Hjelm Jensen.   
  5. Fastsættelse af kontingent. Forslag uændret 125 kr./år
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen. Gitte Torp Olsen (nuværende formand), Benth Micho Lange (nuværende

     næstformand/sekretær), Anne Hjelm Jensen (nuværende kasserer) er på valg. Alle modtager

     genvalg.

     Der har i 2018

     været 5 medlemmer i bestyrelsen der kan i flg vedtægterne være op til 7 medlemmer.

     Forslag til yderligere bestyrelsesmedlemmer modtages.

     Nuværende bestyrelse:

     Gitte Torp Olsen, Benth Micho Lange, Anne Hjelm Jensen, Kim Simonsen og Helle Permin

     Talbot

     Valg af revisor: nuværende revisor Anne Wrist Sørensen
Generalforsamling 2018


Tystrup-Bavelse Naturpark´ Støtteforeningen  

Referat fra generalforsamling i Naturpark Tystrup-Bavelse Støtteforening 2017

Afholdt 18.marts 2018 på Kongskilde Naturcenter.


1. Godkendt at indkaldelse til general forsamling ifølge vedtægterne.

2.Valg af referent: Benth Micho Lange

3.Ordstyrer: Gitte Torp Olsen

4.Formandsberetning for 2017 ved Gitte Torp Olsen (formand)


Igen i år har det primære frivillige arbejde for bestyrelsen været rette mod at få vores naturpark officiel (Friluftsrådets Mærkningordning).


Støtteforeningen besluttede i juni at hyre en konsulent fra Park'n Trails som skulle hjælpe støtteforeningen med en ansøgning om økonomisk støtte vedr. mærkningsrapport. Det skulle fremsendes til de respektive kommuner samt derefter til fonde. At udfærdige en mærkningsrapport ville beløbe sig til ca.200.000 kr.

De endelige forslag og bilag blev fremsendt til kommunerne 7.oktober 2017. Det var et dårligt tidspunkt - valgkampagne og det forestående kommunevalg i november - . Siden har der været en del korrespondance med Næstved kommune 's nye formand for teknisk udvalgt (miljø og natur) . Der arbejdes på sagen.


Benth og jeg selv har været til nogle møder hen over året vedrørende og naturparken og Nedre Suså. Benth har deltaget i 6-7 møder med Næstved kommune og lodsejere ved Bavelse sø, Torpe kanal og Susåen. Det startede som et spildevandsprojekt, men efter diverse indsigelser og beviser for misvisende data for området, er projektet nu et naturgenopretningsprojekt med fokus på udsætning og beskyttelse af Tykskallet malermusling (Der er 6 levende eksemplarer tilbage i Øvre Suså). Projektet er et større projekt til 20-25 mill. kr over en ca. 4 årig periode.

Jeg selv har været med til møder med PARK’N Trails. Jan Woollhead, Vestsjællands Naturråd (2018) og Naturvejleder Kirsten Blicher, Kongskilde Naturcenter (2018).


Der er forsat med at indsamle data omkring biodiversiteten i naturparkområde. Ca. 2500 arter er indtil videre registreret.


Ingen ture afholdt i 2018 efter at planlagt kanotur blev aflyst pga manglende tilmeldinger.


Vi ansøgte om at komme med i Vestsjællands Naturråd og kom med her fra starten 2018 (Gitte Torp Olsen og suppleant Benth Micho Lange)


Vores FB sider har sit eget liv, hvor mest Benth lægger gode informationer ind og antallet i gruppen er nu på 171 medlemmer.


Vores medlems antal er 11 og 1 erhverv. Desværre meget lidt.

Nyhedsbreve 2 stk er udsendt i 2017


Holder kontakt med Kirsten Blicher, Naturvejleder, Kongskilde Naturcenter og også stor tak for at vi kan låne lokale, når har vi behov.


Gæstenummerplader til private fartøjer på Susåen og Tystrup-Bavelse søerne varetages forsat af Støtteforeningen v/Benth Micho Lange.
5.Regnskab for 2017

 
6.valg til bestyrelse

Kim Simonsen og Helle Talbot Permin var på valg. Begge blev genvalgt.

Desværre ingen suppleanter blev valgt, men vi håber at finde et par interesserede i løbet af det kommende år

Revisor: Anne Wrist Sørensen genvalgt


Efter den egentlige generalforsamling lidt snak om de aktuelle ting i naturpark-området og en lille snak om kommende aktiviteter og arbejde (møder, rapporter, ansøgninger m.m.)


 


Naturpark Tystrup-Bavelse


Denne hjemmeside udgives af Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark.

Formålet er at oplyse om naturparkens mange værdier og om naturparken, siden den blev udnævnt i 1964.Støtteforeningen for Kongskilde Friluftsgård og Tystrup-Bavelse Naturpark, senere Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark  blev oprettet den 5.maj 2011.


Formålet med Støtteforeningen er at fremme interessen, kendskabet til og brugen af naturparken, samt arbejde for at få certificeret Tystrup-Bavelse Naturpark, som officielt blev udnævnt af daværende kulturminister Julius Bomholt i 1964. Certtificering er Mærkningsording under Friluftsrådet (Danmarks Naturparker)


 


SEJLADS MED PRIVATE FARTØJER

Støtteforeningen står også for udstedelse af Gæstenummerplader til private fartøjer for Sorø, Ringsted og Næstved kommuner, som ønsker at sejle på Susåen mellem Vetterslev og Næstved inkl. Tystrup-Bavelse søerne.NUMMERPLADER TIL GÆSTEKANOER/KAJAKKER PÅ SUSÅ OG TYSTRUP-BAVELSE SØ.

Gæstenummerplader til sejlads på Susåen skal fra 17.juli 2015 bestilles via Benth Micho Lange (Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark)

Pladerne koster 100. Kr pr.stk. og gælder i op til 4 dage.


Du kan bestille nummerplader på mobil 20673717 (mellem 08-18 (SMS)) eller på mail benth.micho@gmail.com.


Når du har bestilt og betalt, sendes nummerpladen med almindelig post, (leveringstid 5 til 8 hverdage). Ønskes den fremsendt som Q-post (fremme 1 til 2 dage) tillægges porto. Der kan også aftales levering på startsted på startdag eller til udlevering hos Broby og Suså Kanoudlejning ved Næsbybro.


Tystrup-Bavelse sø (Foto: Jørgen Tybrind, Naturafdelingen, 2008)